bset skeleton watches hermes replica bags INTERMASZ - Filtracja membranowa dzia?a w Polsce od roku 1998 jako wy??czny przedstawiciel handlowy i techniczny firmy TAMI Industries.

www.jazstock.com

https://www.puretimes.me/

Firma specjalizuje si? w aplikacjach technik membranowych ze szczególnym uwzgl?dnieniem urz?dze? bazuj?cych na membranach ceramicznych. Posiada zaplecze badawczo-rozwojowe pozwalaj?ce na prowadzenie bada? pilotowych w skali laboratoryjnej i pó?technicznej. Firma oferuje:

https://cheap-mens-jackets.vintagejack.net/

- kompletne instalacje przemys?owe do mikro- i ultrafiltracji z wykorzystaniem membran ceramicznych firmy   Tami Industries


- kompletne instalacje przemys?owe do ultra- i nanofiltracji oraz odwróconej osmozy z wykorzystaniem membran polimerowych wiod?cych ?wiatowych producentów (Koch, Sepro, DOW).  

- kompletne stanowiska badawcze do testowania technik membranowych dla uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych

- szeroki zakres prac badawczo-rozwojowych z zakresu technik membranowych, wyparnych i suszenia rozpy?owego.

Do chwili obecnej firma bra?a udzia? w realizacji ponad 60 przemys?owych i ponad 20 badawczych aplikacji technik membranowych w Polsce i krajach o?ciennych.

TAMI Industries jest jednym z wiod?cych producentów membran ceramicznych. Jest to spó?ka akcyjna nale??ca w ca?o?ci do osób prywatnych. Firma powsta?a w 1993 r we Francji. Dzi?ki innowacyjnym koncepcjom membran i systemów filtracyjnych, które znalaz?y zastosowanie w ponad 2.000 aplikacji w rozmaitych ga??ziach przemys?u, zdo?a?a osi?gn?? pozycj? jednego z najbardziej licz?cych si? wytwórców membran ceramicznych na ?wiecie.

Firma wytwarza membrany ceramiczne do mikro- ultrafiltracji technik? 'cross-flow'

Siedziba firmy znajduje si? w Nyons, na po?udniu Francji. Firma posiada 2 zak?ady produkcyjne oraz sie? przedstawicielstw sprzeda?y obejmuj?cych Europ?, obie Ameryki, Azj? i Australi?.

mapa1

TAMI Industries, centrala firmy, zlokalizowana w Nyons we Francji, odpowiedzialna za ostateczny etap produkcji membran ceramicznych, jak równie? studia in?ynieryjne, materia?owe i procesowe z zakresu projektowania, produkcji i stosowania membran ceramicznych w aplikacjach laboratoryjnych, pó?technicznych i przemys?owych oraz doradztwo techniczne i technologiczne.

TAMI_zaklad

TAMI Deutschland, oddzia? produkcyjny zlokalizowany w niemieckim Hermsdorf (Turyngia) odpowiedzialny za produkcj? no?ników ceramicznych do repliki zegarków wszystkich typów membran oraz za dzia?ania handlowe w krajach obszaru niemieckoj?zycznego, Beneluksie, Skandynawii, krajach WNP  oraz Europie ?rodkowej, Po?udniowej i Wschodniej.

TAMI North America, TAMI Latina i TAMI Separation Technology (China) to spó?ki córki odpowiedzialne za komercjalizacj? produktów TAMI na rynku obu Ameryk i Chin. 

TAMI Industries nale?y obecnie do grona trzech najwi?kszych producentów membran ceramicznych na ?wiecie.

Bileci?in en iyi escortlar?n? görmek için sitemizi ziyaret edebilri ve dilerseniz istedi?iniz bilecikli escortla görü?ebilirsiniz. Bilecik escort Ayd?n?n güzel escortlar?n?n sizleri bekledi?ini biliyormuydunuz? Üstelik onlar sadece bir t?klama kadar yak?nlar size hemen ara. Ayd?n escort Trabzonda bir birinden güzel escortlar sizleri e?lendirmek için sab?rs?zl?kla bekliyor. Trabzonlu Escortlarla görü?mek istemezmiydin? Trabzon escort Sakaryada vip escortlar kampanya yapt?lar sen bu indirimden faydalan?p sakarya n?n güzel escortlar? ile birlikte olmak istersen ara Sakarya escortbest mechanical watches Edirne escort denince akla gelen ilk escort ben olmal?y?m cunku neden al?ml?y?m gencim güzelim karizmamda cabas?. böyle escort zor bulursun. Edirne escort