INTERMASZ - Filtracja membranowa dzia?a w Polsce od roku 1998 jako wy??czny przedstawiciel handlowy i techniczny firmy TAMI Industries.

Firma specjalizuje si? w aplikacjach technik membranowych ze szczególnym uwzgl?dnieniem urz?dze? bazuj?cych na membranach ceramicznych. Posiada zaplecze badawczo-rozwojowe pozwalaj?ce na prowadzenie bada? pilotowych w skali laboratoryjnej i pó?technicznej. Firma oferuje:

- kompletne instalacje przemys?owe do mikro- i ultrafiltracji z wykorzystaniem membran ceramicznych firmy   Tami Industries


- kompletne instalacje przemys?owe do ultra- i nanofiltracji oraz odwróconej osmozy z wykorzystaniem membran polimerowych wiod?cych ?wiatowych producentów (Koch, Sepro, DOW).  

- kompletne stanowiska badawcze do testowania technik membranowych dla uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych

- szeroki zakres prac badawczo-rozwojowych z zakresu technik membranowych, wyparnych i suszenia rozpy?owego.

Do chwili obecnej firma bra?a udzia? w realizacji ponad 60 przemys?owych i ponad 20 badawczych aplikacji technik membranowych w Polsce i krajach o?ciennych.

TAMI Industries jest jednym z wiod?cych producentów membran ceramicznych. Jest to spó?ka akcyjna nale??ca w ca?o?ci do osób prywatnych. Firma powsta?a w 1993 r we Francji. Dzi?ki innowacyjnym koncepcjom membran i systemów filtracyjnych, które znalaz?y zastosowanie w ponad 2.000 aplikacji w rozmaitych ga??ziach przemys?u, zdo?a?a osi?gn?? pozycj? jednego z najbardziej licz?cych si? wytwórców membran ceramicznych na ?wiecie.

Firma wytwarza membrany ceramiczne do mikro- ultrafiltracji technik? 'cross-flow'

Siedziba firmy znajduje si? w Nyons, na po?udniu Francji. Firma posiada 2 zak?ady produkcyjne oraz sie? przedstawicielstw sprzeda?y obejmuj?cych Europ?, obie Ameryki, Azj? i Australi?.

mapa1

TAMI Industries, centrala firmy, zlokalizowana w Nyons we Francji, odpowiedzialna za ostateczny etap produkcji membran ceramicznych, jak równie? studia in?ynieryjne, materia?owe i procesowe z zakresu projektowania, produkcji i stosowania membran ceramicznych w aplikacjach laboratoryjnych, pó?technicznych i przemys?owych oraz doradztwo techniczne i technologiczne.

TAMI_zaklad

TAMI Deutschland, oddzia? produkcyjny zlokalizowany w niemieckim Hermsdorf (Turyngia) odpowiedzialny za produkcj? no?ników ceramicznych do repliki zegarków wszystkich typów membran oraz za dzia?ania handlowe w krajach obszaru niemieckoj?zycznego, Beneluksie, Skandynawii, krajach WNP  oraz Europie ?rodkowej, Po?udniowej i Wschodniej.

TAMI North America, TAMI Latina i TAMI Separation Technology (China) to spó?ki córki odpowiedzialne za komercjalizacj? produktów TAMI na rynku obu Ameryk i Chin. 

TAMI Industries nale?y obecnie do grona trzech najwi?kszych producentów membran ceramicznych na ?wiecie.