Membrany montowane s? w obudowach (carter), których wielko?? i konfiguracja replica watches zale?y od po??danej powierzchni filtracyjnej urz?dzenia. 

Szczegó?owe dane nt. dost?pnych obudów modu?ów filtracyjnych dost?pne s? w za??czniku.

Folder informacyjny w pdf.


modu__y_1_3_7_19_37.jpg

Foto: zdj?cie obudów do zainstalowania 37, 19, 7, 3 i 1 membrany o ?rednicy 25 mm.

Maksymalna ilo?? membran mo?liwa do zamontowania w 1 obudowie wynosi 99 szt. (zdj?cie poni?ej)

modul_99_23_Isoflux


Obudowy w ca?o?ci wykonane s? ze stali gatunku 316L. Na specjalne ?yczenie mo?liwa jest dostawa obudów wykonanych ze stali gatunku 904L (UB6)

Dost?pne s? 3 podstawowe typy przy??czy do obudów:

- ko?nierzowe - 'ISO flange'

- klamrowe - typu 'clamp'

- szcz?kowo-?rubowe - 'screw clamp'

connections_CARTER_7_25

Foto: Dost?pne po?aczenia obudów - clamp (z lewej), screw-clamp (w ?rodku), ISO-flange (z prawej)


Uyku Masallar?