Us?uga dotyczy przeprowadzania bada? pilotowych z zakresu zat??ania / frakcjonowania substancji wyst?puj?cych w formie roztworów w?a?ciwych za pomoc? membran polimerowych do nanofiltracji lub odwróconej osmozy.

pilot_NF_RO_zoom

Instalacja testowa wyposa?ona jest w 2 niezale?ne modu?y filtracyjne umo?liwiaj?ce jednoczesne u?ycie dwóch membran polimerowych o konstrukcji spiralnie zwijanej, o ró?nych granicach rozdzia?u (cut-off). Dost?pnych jest 5 ró?nych membran z zakresu NF/RO. Mo?liwe jest zastosowanie innych membran o ?rednicy 4 cali (po wcze?niejszym uzgodnieniu).

Urz?dzenie wykonane jest w ca?o?ci ze stali 316L. Instalacja wyposa?ona jest w uk?ad przep?ywomierzy masowych / elektromagnetycznych pozwalaj?cych na prowadzenie w czasie replica uhren rzeczywistym pomiarów  nat??enia przep?ywu / ci??aru w?a?ciwego koncentratu (retentatu) i filtratów (permeatów).Instalacja pracuje w trybie pó?automatycznym z mo?liwo?ci? rejestracji wybranych parametrów procesowych (temperatura, ci?nienie przed/za membranami, przep?yw obj?to?ciowy lub masowy retentatu i permeatów, ci??ar w?a?ciwy retentatu) ">

Instalacja wyposa?ona w 3  pompy (podaj?c?, wysokoci?nieniow? oraz obiegow?) wyposa?one w falowniki pozwalaj?ce na regulacj? ci?nie? roboczych w zakresie od 10-40 barów.">

W celu uzyskania bli?szych danych nt. parametrów technicznych instalacji i warunków cenowych prosimy o kontakt mailowy info@intermasz.com   lub telefoniczny pod nr 694

614 546.

www.yzjordan.it