Us?uga dotyczy przeprowadzenia bada? pó?technicznych z zakresu frakcjonowania, oczyszczania lub zat??ania roztworów w?a?ciwych, koloidalnych, emulsji itp. przy u?yciu instalacji pilotowej filtracji membranowej.

Instalacja zosta?a wykonana w standardzie higienicznym, a wszystkie elementy stykaj?ce si? z produktem wykonano ze stali gatunku 316L. Instalacja pracuje w trybie pó?automatycznym. Umo?liwia prowadzenie procesu w trybie periodycznym lub ci?g?ym.

Oferowana instalacja pracuje z wykorzystaniem rurowych membran ceramicznych o ?rednicy 25 mm i d?ugo?ci 1178mm, do mikro- lub ultrafiltracji, wykonanych w ca?o?ci z materia?ów nieorganicznych lub te? spiralnych mikro- lub ultrafiltracyjnych 4-calowych membran polimerowych (wykonanych z materia?ów organicznych).

asdasd

Instalacja wyposa?ona jest zamiennie w jeden z dwóch modu?ów filtracyjnych przeznaczonych do zamontowania membran ceramicznych (od 1 do 5 szt. membran) oraz w 1 modu? do zainstalowania 1 szt. spiralnie zwijanej 4-calowej membrany polimerowej.

www.scarpechic.it


Instalacja wyposa?ona jest w uk?ad 3 pomp wirowych w wykonaniu higienicznym: pompy mobilnej podaj?cej produkt ze zbiornika klienta oraz 2 pomp wirowych zamontowanych na instalacji (zasilaj?cej i cyrkulacyjnej) Pompy posiadaj? uk?ad regulacji cz?stotliwo?ci (falownik) umo?liwiaj?cy stosowanie szerokiego zakresu parametrów pracy, a w szczególno?ci pr?dko?ci przep?ywu i ci?nie? roboczych. Sterowanie parametrami pracy pomp odbywa si? z panelu operatora, na którym dodatkowo wy?wietlane s? wybrane parametry procesowe instalacji - ci?nienia, temperatura, przep?ywy filtratu (permeatu) oraz koncentratu (retentatu). Instalacja wyposa?ona jest w uk?ad 3 przep?ywomierzy umo?liwiaj?cych prowadzenie w czasie rzeczywistym pomiarów nat??enia przep?ywu nadawy (produktu), koncentratu (retentatu) oraz filtratu (permeatu). Uk?ad wyposa?ony jest w urz?dzenie do archiwizacji parametrów procesowych.

asdasd1

replica watches uk rolex daytona replica cheap nba jerseys