Us?uga dotyczy przeprowadzenia bada? laboratoryjnych z zakresu frakcjonowania, oczyszczania lub zat??ania roztworów w?a?ciwych, koloidalnych, emulsji itp. przy u?yciu laboratoryjnej instalacji pilotowej filtracji membranowej.

Instalacja w ca?o?ci (oprócz rotametru z PSU) wykonana jest ze stali kwasoodpornej gatunku 316L. Instalacja pracuje w trybie orologi replica manualnym z automatyczn? regulacj? temperatury w trakcie procesu filtracji i mycia.


Oferowana instalacja pracuje w oparciu o rurowe membrany ceramiczne o ?rednicy 10  mm i d?ugo?ci 600 mm, do mikro- ultra- lub nanofiltracji, wykonane w ca?o?ci z materia?ów nieorganicznych. Umo?liwia prowadzenie procesu w trybie
periodycznym lub ci?g?ym.

PILOT_Intermasz_ma__y_zoom2

Instalacja wyposa?ona jest w dwa niezale?ne modu?y filtracyjne umo?liwiaj?ce jednoczesne u?ycie dwóch membran o ró?nych granicach rozdzia?u (cut-off). Dost?pne s? nast?puj?ce granice rozdzia?u:
NF - 450 Da;
UF- 1; 3; 5; 8; 15; 50; 150; 300  kDa
MF- 0,14; 0,2; 0,45; 0,8  i 1,4 um.
Ka?dy z dwóch modu?ów posiada niezale?ny uk?ad odprowadzenia filtratu (permeatu).

Instalacja jest wyposa?ona jest w uk?ad rotametrów umo?liwiaj?cych prowadzenie w czasie rzeczywistym pomiarów nat??enia 
replicas relojes strumienia nadawy (produktu). Mo?liwym jest te? pod??czenie przep?ywomierzy do pomiaru strumienia filtratu (permeatu).


Instalacja posiada automatyczny uk?ad kontroli i regulacji temperatury w trakcie prowadzenia procesu oraz podgrzewanie ?rodków myj?cych w trakcie cyklu regeneracji membran.

W celu uzyskania bli?szych danych nt. parametrów technicznych instalacji i warunków cenowych prosimy o kontakt mailowy info@intermasz.com   lub telefoniczny pod nr 694 614 546.

comment reconna?tre une fausse audemars piguet,Tous les mod?les chauds de fausses montres Audemars Piguet avec des mouvements suisses sont disponibles.