Us?uga dotyczy przeprowadzenia bada? pó?technicznych z zakresu frakcjonowania, oczyszczania lub zat??ania roztworów w?a?ciwych, koloidalnych, emulsji itp. przy u?yciu instalacji pilotowej filtracji membranowej.

Instalacja zosta?a wykonana w standardzie higienicznym, a wszystkie elementy stykaj?ce si? z produktem wykonano ze stali gatunku 316L. Instalacja pracuje w trybie pó?automatycznym.

Oferowana instalacja pracuje w oparciu o rurowe membrany ceramiczne o ?rednicy 25 mm i d?ugo?ci 1178mm, do mikro- ultra- lub nanofiltracji, wykonane w ca?o?ci z materia?ów nieorganicznych. Umo?liwia prowadzenie procesu w trybie periodycznym lub ci?g?ym.

pilot_7_membranowy_zoom

Instalacja wyposa?ona jest w jeden modu? filtracyjny, do którego mo?na zamontowa? do 7 szt. membran.  Dost?pne s? komplety membran o nast?puj?cych granicach rozdzia?u:

UF-  300  kDa

MF- 0,14, 1,2 i 1,4 um (wszystkie w wersji ISOFLUX)
Pozosta?e granice rozdzia?u - na zapytanie.


Instalacja wyposa?ona jest w uk?ad 3 pomp w wykonaniu higienicznym: 2 pomp wirowych (zasilaj?cej i cyrkulacyjnej) oraz pompy krzywkowej przystosowanej do t?oczenia cieczy o wysokich lepko?ciach. Wszystkie pompy posiadaj? uk?ad regulacji cz?stotliwo?ci (falownik) umo?liwiaj?cy stosowanie replica uhren shop szerokiego zakresu parametrów pracy, a w szczególno?ci pr?dko?ci przep?ywu i ci?nie? roboczych. Sterowanie parametrami pracy pomp odbywa si? z dotykowego panelu operatora, na którym dodatkowo wy?wietlane s? wybrane parametry procesowe instalacji - ci?nienia, temperatura, przep?ywy filtratu (permeatu) oraz koncentratu (retentatu).

Instalacja wyposa?ona jest w uk?ad przep?ywomierzy / rotametrów umo?liwiaj?cych prowadzenie w czasie rzeczywistym pomiarów nat??enia przep?ywu koncentratu oraz filtratu.

przeplywomierze LR2_1

W celu uzyskania bli?szych danych nt. parametrów technicznych instalacji i warunków cenowych prosimy o kontakt mailowy info@intermasz.com   lub telefoniczny pod nr 694 614 546.