Us?uga dotyczy przeprowadzenia bada? wielkolaboratoryjnych / ?wier?technicznych z zakresu frakcjonowania, oczyszczania lub zat??ania roztworów w?a?ciwych, koloidalnych, emulsji itp. przy u?yciu instalacji pilotowej filtracji membranowej.

IMG_1098

Instalacja w ca?o?ci wykonana jest ze stali kwasoodpornej gatunku 316L. Instalacja pracuje w trybie manualnym

Oferowana instalacja pracuje w oparciu o rurowe membrany ceramiczne  o ?rednicy 25 mm i d?ugo?ci 1178 mm, do mikro- ultra- lub nanofiltracji, wykonane w ca?o?ci z materia?ów nieorganicznych. Umo?liwia 
replica rolex prowadzenie procesu w trybie ">periodycznym lub ci?g?ym.

Dost?pne s? nast?puj?ce granice rozdzia?u:
NF - 450 Da;
UF- 1; 3; 5; 8; 15; 50; 150; 300  kDa
MF- 0,14; 0,2; 0,3; 0,45; 0,8; 1,2 i 1,4 um.

MF (Isoflux?)- 0,14; 0,2; 0,45; 0,8; 1,2 i 1,4 um.
Ka?dy z dwóch modu?ów posiada niezale?ny uk?ad odprowadzenia filtratu (permeatu).

">


replique montre
Fendi Replica Bags Replica Celine Handbags