Oferta dotyczy przeprowadzenia prób suszenia rozpy?owego produktów p?ynnych w skali pó?technicznej z wykorzystaniem suszarni rozpy?owej firmy NIRO (typ NIRO Minor). 

wieza_NIRO_LR

Suszarnia rozpy?owa pracuje w oparciu o mechanizm rozpy?owy, w Rolex Submariner Replica którym produkt p?ynny poddany suszeniu jest rozpylany w komorze susz?cej z gor?cym powietrzem przy u?yciu szybko rotuj?cego dysku rozpy?owego (atomizera), pozwalaj?cego na uzyskanie proszku o wielko?ci cz?stek w przedziale od ok. 20-100 um.

W zale?no?ci od zastosowanych parametrów procesu suszenia mo?liwym jest odparowanie od ok. 8-12 kg wody/h. Te parametry s? optymalne do uzyskania w trakcie jednej próby od kilku do kilkunastu kg gotowego proszku.

W przypadku suszenia produktów o du?ej wra?liwo?ci termicznej mo?liwym jest zastosowanie rozdzielacza produktu wykonanego ze 
specjalnego tworzywa o niskiej przewodno?ci cieplnej, pozwalaj?cego na minimalny transfer ciep?a z komory suszarniczej do mechanizmu rozpy?owego i dalej do produktu przed do-prowadzeniem produktu na dysk rozpy?owy.


Suszarnia wyposa?ona jest w pomp? podaj?c? z regulacj? pr?dko?ci nap?ywu oraz zespó? grza?ek replicas de relojes elektrycznych do regulacji temperatury powietrza wlotowego.

Produkt poddany suszeniu mo?e zosta? przygotowany ze sk?adników p?ynnych wed?ug receptury Zleceniodawcy (i z dostarczonych przez niego sk?adników) b?d? przygotowany we w?asnym zakresie przez Zleceniobiorc? (po wcze?niejszym uzgodnieniu). Mo?liwym jest równie? dostarczenie komponentów sproszkowanych, ich up?ynnienie i zmieszanie przed sam? operacj? suszenia.

W celu uzyskania bli?szych danych nt.parametrów technicznych instalacji i warunków cenowych prosimy o kontakt mailowy info@intermasz.com lub telefoniczny pod nr 694 614 546.