mleczarstwo

Aplikacja:
Usuwanie bakterii z mleka
Branża:
mleczarstwo
Cel procesu:
Dla uzyskania odpowiedniej czysto?ci mikrobiologicznej mleka alternatyw? procesu sterylizacji, b?d? te? wysokiej pasteryzacji, jest poddanie mleka procesowi mikrofiltracji, a nast?pnie ?agodnej pasteryzacji. Tradycyjny proces pasteryzacji nie rozwi?zuje do ko?ca problemu czysto?ci mikrobiologicznej mleka, poniewa? podczas niej inaktywacji ulega 99,0-99,9% drobnoustrojów, w tym wszystkie wegetatywne formy bakterii chorobotwórczych. Pasteryzacj? prze?ywaj? jednak?e wegetatywne formy bakterii ciep?oopornych oraz przetrwalniki bakterii. Zastosowanie procesu ste-rylizacji prowadzi natomiast do cz??ciowej degradacji bia?ek, witamin, kwasu foliowego i in. warto-?ciowych zwi?zków organicznych oraz pozostawia specyficzny posmak gotowania. Zastosowanie procesu mikrofiltracji w przypadku mleka spo?ywczego prowadzi nie tylko do znacz?cej redukcji poziomu mikroflory bakteryjnej mleka i kilkukrotnego wyd?u?enia okresu jego przydatno?ci do spo?ycia, lecz tak?e pozwala na zachowanie naturalnych walorów od?ywczych i smakowych mleka surowego. W odniesieniu do mleka przerobowego mikrofiltracja zapewnia popraw? jako?ci mikrobiologicznej nie tylko samego surowca, lecz tak?e wytworzonych na jego bazie produktów finalnych. Na szcze-góln? uwag? zas?uguje w tym aspekcie blisko 100%-owa skuteczno?? mikrofiltracji w odniesieniu do form przetrwalnikuj?cych bakterii (sery dojrzewaj?ce, mleko w proszku, koncentrat bia?ek mleka w proszku itp.) Dodatkowo zastosowanie mikrofiltracji prowadzi do ca?kowitego usuni?cia komórek somatycz-nych.

Bileci?in en iyi escortlar?n? görmek için sitemizi ziyaret edebilri ve dilerseniz istedi?iniz bilecikli escortla görü?ebilirsiniz. Bilecik escort Ayd?n?n güzel escortlar?n?n sizleri bekledi?ini biliyormuydunuz? Üstelik onlar sadece bir t?klama kadar yak?nlar size hemen ara. Ayd?n escort Trabzonda bir birinden güzel escortlar sizleri e?lendirmek için sab?rs?zl?kla bekliyor. Trabzonlu Escortlarla görü?mek istemezmiydin? Trabzon escort Sakaryada vip escortlar kampanya yapt?lar sen bu indirimden faydalan?p sakarya n?n güzel escortlar? ile birlikte olmak istersen ara Sakarya escort Edirne escort denince akla gelen ilk escort ben olmal?y?m cunku neden al?ml?y?m gencim güzelim karizmamda cabas?. böyle escort zor bulursun. Edirne escort

Rozwiązanie Intermasz / TAMI Industries:
\'Zimna sterylizacja\' mleka na specjalnych membranach mikrofiltracyjnych ISOFLUX o granicy rozdzia?u (ang. cut-off) 1,4 um.

W trakcie filtracji odt?uszczone mleko surowe rozdzielane jest na dwie frakcje:

- permeat (filtrat), o obni?onym >99% w stosunku do mleka wyj?ciowego poziomie bakterii, zawieraj?cy ca?o?? bia?ek mleka. Frakcja ta stanowi ok. 95 % (dla instalacji 1-stopniowej) lub 99% (dla instalacji 2-stopniowej) pocz?tkowej obj?to?ci mleka surowego.

- retentat- koncentrat bakteryjny, stanowi?cy ok. 5% (dla instalacji 1-stopniowej) lub 1% (dla instalacji 2-stopniowej) pocz?tkowej obj?to?ci mleka, zawieraj?cy bakterie oraz komórki somatyczne

Bileci?in en iyi escortlar?n? görmek için sitemizi ziyaret edebilri ve dilerseniz istedi?iniz bilecikli escortla görü?ebilirsiniz. Bilecik escort Ayd?n?n güzel escortlar?n?n sizleri bekledi?ini biliyormuydunuz? Üstelik onlar sadece bir t?klama kadar yak?nlar size hemen ara. Ayd?n escort Trabzonda bir birinden güzel escortlar sizleri e?lendirmek için sab?rs?zl?kla bekliyor. Trabzonlu Escortlarla görü?mek istemezmiydin? Trabzon escort Sakaryada vip escortlar kampanya yapt?lar sen bu indirimden faydalan?p sakarya n?n güzel escortlar? ile birlikte olmak istersen ara Sakarya escort Edirne escort denince akla gelen ilk escort ben olmal?y?m cunku neden al?ml?y?m gencim güzelim karizmamda cabas?. böyle escort zor bulursun. Edirne escort

Przewagi proponowanego rozwiązania:
Zimna sterylizacja mleka w niskiej temperaturze w po??czeniu z ??godn? pasteryzacj? gwarantuje praktycznie ca?kowit? eliminacj? ciep?oopornych bakterii przetrwalnikuj?cych.

Zachowanie naturalnego smaku mleka.

Brak posmaku gotowania charakterystycznego dla mleka UHT

Zachowanie naturalnego sk?adu witamin i bia?ek dzi?ki nie poddawaniu mleka procesowi intensywnej obróbki termicznej

Znacz?ce wyd?u?enie czasu przydatno?ci do spo?ycia (ang. Extened Shelf Life)

Kompaktowa instalacja (brak konieczno?ci stosowania p?tli cyrkulacyjnej filtratu) i ?atwo?? obs?ugi

D?uga ?ywotno?? membran

Wysoka wydajno?? procesu filtracji z jednostki powierzchni membran

Więcej na ten temat:
Jako?? mikrobiologiczna mleka poddanego procesowi mikrofiltracji i pasteryzacji Joanna Górska, Forum Mleczarskie Handel 4/2009 ESL staje sie trendy

Joanna Górska, Forum Mleczarskie Handel 5/2011 ESL wychodzi z cienia